Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Vzhledem k závažnosti jednání firmy SYNERGION Jívová s.r.o., která dne 17.12.2013 zaslala dopis, plný výhrůžek, nátlaků a účelově sestavených informací, zde zveřejňujeme podstatnou část textu. 

Nejen vedení naší obce, které není tvořenou pouze starostkou, ale i dalšími šesti zastupiteli, ale i každý občan by se měl zamyslet nad tím, zda je vhodné, aby jednání zastupitelstva, jeho rozhodování a další kroky byly výsledkem nátlaku soukromé firmy, jejímž zájmem je pouze zisk, bez ohledu na to, jakými prostředky jej dosáhnou a obec  se tak stala pouze loutkou.puppet-gadget

„Vzhledem k tomu, že Projekt VTE společnosti SYNERGION Jívová s.r.o. je předmětem vzrušené společenské diskuze v obci Jívová i mimo ni, která leckdy překračuje nejen rámec slušného chování, ale v některých případech i rámec platných zákonů, si dovolujeme upozornit obec Jívová na některé právní důsledky, způsobené v přímé souvislosti s nečinností obce Jívová ve smyslu Smlouvy a žádostí o kooperaci ze strany společnosti SYNERGION Jívová s.r.o.

Společnost SYNERGION Jívová s.r.o. detekuje ze strany některých odpůrců Projektu VTE zcela hmatatelnou snahu o irelevantní a zavádějící argumentaci ve vztahu k Projektu VTE a zastupitelstvu obce Jívová s jasným cílem zmařit Projekt VTE, ale touto snahou i vystavit obec Jívová nevyhnutelnému právnímu postupu ze strany investora – SYNERGION Jívová s.r.o.

Tímto si tedy dovolujeme upozornit obec Jívová, že dalším prodlením z titulu nesoučinnosti a nezařazení shora uvedených bodů na pořad jednání zastupitelstva obce Jívová může dojít ze strany obce Jívová k porušení ustanovení Smlouvy a tímto společnosti SYNERGION Jívová s.r.o. vzniknout škoda (…).

Jak jsme již výše uvedli, tak na základě, z našeho pohledu, nepřípustné snahy odpůrců Projektu VTE přijalo zastupitelstvo obce Jívová dne 4.11.2013 následující usnesení:

„Zastupitelé obce Jívová vzali tuto skutečnost na vědomí a následně se shodli vytvořit pracovní skupinu ve složení: zastupitelé Milena Hesová, Svatopluk Přikryl, Vilém Kytlica a společně s občanem Vladimírem Chlupem požádají stavební úřad, nadřízené orgány a kraj o posouzení k porušení zákonných regulativů (ÚS VEnOK a ÚSKkoSNJ), ze kterých jednoznačně vyplývá, že další výstavba větrných elektráren v katastru obce Jívová není v souladu se stavebním zákonem přípustná. Dále zastupitelé souhlasí, že bude vypsána veřejná zakázka na průzkum veřejného mínění, přičemž samotný průzkum veřejného mínění bude proveden až po získání stanoviska nadřízených orgánů, které by porušení uvedených zákonných regulativů vyvracelo“.

Jsme toho názoru, že toto usnesení zastupitelstva obce Jívová je v přímém rozporu s povinnostmi obce Jívová, založenými Smlouvou, a výsledkem zavádějící argumentace, uvedené v dokumentu z dílny pana Vladimíra Chlupa, který byl prezentován na veřejném projednání záměru Projektu VTE, konaného dne 18.7.2013 a dnes veřejně prezentované zastupitelům obce a veřejně dostupném na http://www.jivova.com/?s=chlup.

(…)

Společnost SYNERGION Jívová s.r.o. ve snaze předejít nevratným škodám si dovoluje apelovat na Obec Jívová, aby jednala v intencích uzavřené a platné Smlouvy a dále se zdržela obstrukcí v dané věci. V opačném případě bude společnost SYNERGION Jívová s.r.o. nucena v důsledku opakovaného porušování smluvních závazků, konstituovaných ve Smlouvě ze strany obce Jívová, hájit své oprávněné zájmy soudní cestou.“