Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK), Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

o z n a m u j e

veřejné projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) – zpráva. Návrh zprávy bude vyložen
k veřejnému nahlédnutí a prostudování v době

od 3. června do 4. července 2014

na Odboru strategického rozvoje kraje KÚOK, Olomouc, Jeremenkova 40b, v kanceláři č. 1210 a zveřejněn na webových stránkách Olomouckého kraje na adrese:
http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-cl-185.html.

Poučení:

každý může k návrhu zprávy nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení, tj. do 4. července 2014 včetně, uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

Adresa pro doručování připomínek:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje,
779 11 Olomouc,
Jeremenkova 40a.

Tato vyhláška o projednání návrhu zprávy bude po celou dobu projednání vyvěšena na úřední desce KÚOK a na elektronické úřední desce KÚOK.

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje

ZUR_poriz_aktualizace_c_2

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy