Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Před pár týdny jsem ve schránce našel dva výtisky tohoto poněkud podivného pamfletu, o kterém si lze myslet cokoliv, vyjma toho, že se jedná o vážně myšlený čin.
 

Dovolím si to shrnout v několika bodech:

  1. Tento výtvor začíná slovem Anketa, přičemž po přečtení celého dvoustránkového textu není jasné, kdo je jeho autorem. Lze jen matně vytušit, že takto a v této věci bude občany obce oslovovat nejspíše obec. Nicméně chápu, že pod takovou slátaninu se zdráhal kdokoliv ze sedmičlenného zastupitelstva podepsat.
  2. „Máme možnost ukázat, jaký máme vztah k místu, kde bydlíme“. Již tato věta vystihuje absurdnost celého dalšího textu. Na jednu stranu se zde chceme hrdě hlásit k historickému titulu města a na stranu druhou zde současné i minulé zastupitelstvo naprosto bezmyšlenkovitě či z pravděpodobných nečestných důvodů podporuje výstavbu větrných elektráren v blízkosti od 950 metrů od posledního stavení, které na dalších 25 let zhyzdí okolí obce za naprosto směšnou finanční záplatu.Se stejnou ignorancí k vesnickému způsobu života se zde málem podařilo postavit zbytečné sportovní centrum, zatímco původní výbava obce postupně upadá. Z původních třech hospod, jejichž počet sice byl vzhledem k počtu obyvatel poněkud nadstandardní, zde zbyla prakticky pouze jedna. Ojedinělý atribut v podobě benzínové stanice také zmizel. Nějakou dobu předtím zde přestala fungovat také místní pekárna, jejíž chléb byl známý v širokém okolí.

    Projekt kanalizace obce, který se především vinou neschopnosti minulých zastupitelstev neúspěšně táhne již od roku 2006 není také ničím, na co bychom mohli být nějak pyšní.

  3. Naopak pozitivně lze vnímat seznam dalších nápadů na jisté oživení obce na druhé straně listu. Veřejné vystavení historie obce by bylo přínosem ke zlepšení povědomí občanů o tom, v jaké obci žijí. Je však třeba představit historii takovou, jaká ve skutečnosti byla. Přestat se schovávat za komunisty pokřivenou historii, která je prezentována v obecní kronice, která záměrně mlčí o způsobu obsazování obce po odsunu sudetských Němců, přidělování funkcí a rozdělování majetku a domů. Jak se lze dočíst ve farní kronice, která je citována v knize Dějiny obce Jívová na str. 43: „Mnozí – a zvláště první osídlenci – si hráli na pány, ovšem přepočítali se! Kdo z osídlenců chce poctivě pracovat, může se cítit spokojeným. Snaží se budovy opravovat a dělá jakoby na svém, ale je mnoho vypočítavých a ti jsou ještě přelétaví. Ovšem, brát už není co, poněvadž je všechno rozebráno!“ Má-li být povědomí o minulosti co nejvíce kompletní a objektivní a má-li překlenout ono nechvalné období, které přetrhlo historickou kontinuitu obce, je třeba přijmout fakt, že na tu naši historii nemůžeme být pouze hrdi a zahrnout i toto nechvalné období do vystavovaných informací o historii obce. 
  4. Zbývá zamyšlení nad vlastní otázkou, zda o titul města žádat, či ne. Osobně se domnívám, že získat tento titul je věcí zajímavou, je-li zde tato možnost, i když je poněkud zvláštní. Zákon ji sice umožňuje, ovšem v souvislosti s tím, že za běžných podmínek obec získává tento titul až od 3000 obyvatel, je k zamyšlení, zda se nejedná spíše jen o takovou podivnou kličku v zákoně, kterou by naše obec sice mohla využít, ale moc poctivě to nevyznívá.

Jestliže tohle má být oficiální dokument obce, která má zájem stát se městem, pak raději zůstaňme u původního statusu, kterému to lze jakž takž ještě prominout.