Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Jívová

Informace o obci Jívová

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s oficiálními výsledky voleb
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce ( § 69 odst. 2 Zákona o obcích)
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Volba volební a návrhové komise
6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva obce
7. Volba starosty, místostarosty
8. Volba finančního výboru ( předseda – členové)
9. Volba kontrolního výboru ( předseda – členové)
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

Potenciálně nebezpečná situace nastala dnes večer, kdy bylo zjištěno panem Lukášem Šlížkem, že na dvou větrných elektrárnách mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi nefunguje noční výstražné osvětlení. O dané situaci byla zastupitelkou obce Milenou Hesovou informována linka 112, která vyrozuměla složky policie.

Na nočním záznamu z kamery po 20h jsou vidět reflektory osvětlené spodní části dvou elektráren, přičemž jasně chybí horní osvětlení. V dalším záběru je vidět 9 elektráren u Horní Loděnice s funkčním výstražným osvětlením.

Program:

 1. Zahájení
 2. Program jednání
 3. Určení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Kontrola usnesení z 10,7.2014
 5. Rozpočtové změny čA a č.5
 6. Odvolání proti rozhodnutí
 7. Protokol o kontrole ČIŽP-les
 8. Rozpočet sportovní plocha ZŠ
 9. Cenová nabídka-oprava fasády K.D
 10. Výběrové řízení úprava prostranství K.D
 11. Informace
 12. Diskuze
 13. Závěr

Dne 23.-24.8.2014 proběhla v márnici u kostela sv. Bartoloměje na Jívové výstava fotografií. Na celkem 16ti fotografiích zde bylo možné spatřit různé pohledy na Jívovou tak, jak ji není možné ve skutečnosti spatřit. Ze všech záběrů byly totiž odstraněny větrné elektrárny, tedy bylo možno vidět Jívovu tak, jako by tu nikdy žádné nestály.

Smyslem výstavy bylo ukázat lidem neporušenou krajinu jívovských kopců a panoramat a upozornit tak na devastující dopad jakékoliv další výstavby větrných elektráren v blízkosti obce.

Zde máte možnost shlédnout digitální podobu výstavy tak, jak byla vidět v závěru prohlídky.

Celý příspěvek

Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK), Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

o z n a m u j e

veřejné projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) – zpráva. Návrh zprávy bude vyložen
k veřejnému nahlédnutí a prostudování v době

Celý příspěvek