Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

1220 – v listinném falzu poprvé zmíněna tzv. jívovská cesta, nepřímý doklad o existenci Jívové
1340 – koupě hory Tepenec markrabětem Karlem pro stavbu stejnojmenného hradu
1364 – první zmínka o vsi Jívová (Gibaw)
1371 – o Jívové se poprvé hovoří jako o zeměpanském majetku
1405 – 1406 – markrabata Jošt a Prokop věnovali Jívovou karteziánskému klášteru v Dolanech
1425 – kartouzka v Dolanech poprvé dobyta husity (podruhé v roce 1437)
1437 – zmínka o Jívové jako pusté vsi
1443 – zřízeni karteziánského kláštera v Olomouci
1547 – zmiňováno prvně nové osazení Jívové
1581 – povýšení Jívové na městečko
1616 – pečeť společného cechu pekařů a mlynářů
1618 – 1620 žádost jívovských poddaných o luteránského kněze
1660 – zřízení samostatné fary v Jívové
1672 – první zmínka o jívovské škole
1687 – přinesení obrazu Bolestné Matky Páně z polské Čenstochové do jívovského kostela
1717 – 1720 – celková přestavba kostela sv. Bartoloměje
1723 – uzavření smlouvy s J.K. Handkem o malířské výzdobě kostela
1746 – založení gruntovních knih
1752 – rozhodnutí o trase tzv. císařské silnice přes Jívovou (zrušeno1755 a silnice vedena přes Šternberk)
1782 – zrušení karteziánského kláštera v Olomouci, jehož majetek převzal Náboženský fond
1787 – sepsání tzv. aboliční smlouvy
1808 – v důsledku požáru lehlo městečko popelem
1825 – statek Dolany včetně Jívové koupil hrabě Saint Genois
1825 – na Tepenci vztyčena tzv. Filipova pyramida a postaven Johanin chrámek
1826 – rozšíření jívovské školy na dvojtřídní
1836 – epidemie cholery
1847 – městečku povoleny další dva výroční trhy
1848 – zrušeno poddanství, robota a zavedeny základní občanské svobody
1850 – uskutečněny první volby do obecního výboru a představenstva
1855 – jívovský cech tkalců dosáhl nejvyššího počtu členů
1862 – slavnostně otevřena nová budova jívovské školy
1863 – velký požár zachvátil přes čtyřicet jívovských domů
1869 – počtem 1966 obyvatel dosáhla Jívová v tomto směru historického vrcholu
1872 – dokončena stavba železniční trati z Olomouce údolím Bystřice do Bruntálu a Opavy
1872 – vznikl jívovský mužský pěvecký sbor
1873 – v Jívové první mlátička poháněná parním strojem
1875 – založení zemědělského záloženského spolku pro Jívovou a okolí
1878 – velkostatek Klášterní Hradisko i s jívovskými lesy prodán a připojen k lichtenštejskému statku Šternberk
1886 – založen jívovský spolek dobrovolných hasičů
1888 – založena místní skupina Svazu Němců severní Moravy
1899 – dokončena stavba nové silnice z Jívové do Šternberka
1900 – v Jívové založili němečtí sociální demokraté místní organizaci
1911 – založena jívovská továrna na nábytek Gromes-Baier a spol.
1912 – katolický lidový spolek otevřel nově postavený Katolický dům
1914 – začátek první světové války a válečného strádání
1918 – po krátkodobé existenci tzv. Sudetenlandu Jívová od prosince součástí Československa
1919 – v obecních volbách zvítězili sociální demokraté
1919 – do městečka zaveden elektrický proud
1919 – založena místní organizace německého křesťanského tělocvičného spolku
1920 – odhalen pomník jívovským obětem první světové války
1921 – založen místní německý tělocvičný spolek Deutscher Turnverein
1924 – založen samostatný dělnický tělocvičný spolek Marx
1923 – po obecních volbách zaujali v obci vedoucí pozici opět představitelé strany zemědělců
1929 – v parlamentních volbách získali nejvíc hlasů sociální demokraté, němečtí agrárníci a křesťanští sociálové
1933 – také v Jívové založena organizace Henleinovy SudetendeutscheHeimatsfront
1935 – v květnových parlamentních volbách zvítězila i v Jívové Sudeten-deutsche Partei (SdP)
1938 – v březnu se k SdP připojily všechny další německé strany kromě sociálních demokratů
1938 – 8. října i Jívová obsazena za velkého nadšení německým vojskema začleněna do říšskoněmecké župy Sudety
1938 – v prosinci podstatná část aktivních členů SdP převedena do nacistické strany NSDAP
1939 – po začátku druhé světové války v září stále více mužů povoláváno do armády a na frontu
1945 – 5. května Jívová obsazena jednotkami Rudé armády a brzy začali přicházet první noví čeští osídlenci
1946 – v několika transportech realizován odsun německého obyvatelstva Jívové do Německa, hlavně do Bavorska
1946 – v květnových parlamentních volbách zvítězila v Jívové KSČ před stranou – národně socialistickou
1948 – únorový mocenský obrat se v Jívové bezprostředně projevil v reorganizaci MNV podle požadavků KSČ
1949 – v Jívové založeno Jednotné zemědělské družstvo jako první v okrese Šternberk
1952 – jívovská výroba nábytku zastavena a v jejích objektech potom zaváděny různé náhradní výroby
1954 – v prvních volbách do národních výborů získala naprostou věšinu hlasů kandidátka Národní fronty
1956 – jívovské JZD obhospodařovalo v obci již přes 90 % zemědělské půdy
1960 – po přestavbě sokolovny otevřen místní Kulturní dům
1960 – v rámci území reorganizace připadla Jívová k okresu Olomouc a k Severomoravskému kraji
1968 – celostátní události přinesly i do Jívové oživení veřejného i církevního života
1976 – JZD Jívová bylo začleněno do Státního statku Olomouc, kde byl příští rok spojen se Semenářským státním statkem ve Šternberku
1980 – v Jívové zřízeno jedno z hospodářských středisek Státního statku Olomouc – Šternberk
1985 – první návštéva jívovských rodáků a krajanů ze západního Německa
1987 – zahájena generální oprava a obnova památkově chráněného jívovského kostela sv.Bartoloměje
1987 – započato se stavbou skupinového vodovodu do Jívové
1989 – po listopadových událostech v Praze vzniklo i v Jívové Občanské fórum a nastaly další převratně změny
1990 – první svobodné volby do všech zákonodárných sborů i do obecního zastupitelstva, které nahradilo dosavadní MNV
1991 – vysvěcena nová budova jívovské fary
1993 – končila éra Jívovské farmy a hospodářského střediska státních statků
1998 – parlamentní volby v červnu a obecní v listopadu nepřinesly v jívovských poměrech větší změny