Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

1220 – v listinném falzu poprvé zmíněna tzv. jívovská cesta, nepřímý doklad o existenci Jívové
1340 – koupě hory Tepenec markrabětem Karlem pro stavbu stejnojmenného hradu
1364 – první zmínka o vsi Jívová (Gibaw)
1371 – o Jívové se poprvé hovoří jako o zeměpanském majetku
1405 – 1406 – markrabata Jošt a Prokop věnovali Jívovou karteziánskému klášteru v Dolanech
1425 – kartouzka v Dolanech poprvé dobyta husity (podruhé v roce 1437)
1437 – zmínka o Jívové jako pusté vsi
1443 – zřízeni karteziánského kláštera v Olomouci
1547 – zmiňováno prvně nové osazení Jívové
1581 – povýšení Jívové na městečko
1616 – pečeť společného cechu pekařů a mlynářů
1618 – 1620 žádost jívovských poddaných o luteránského kněze
1660 – zřízení samostatné fary v Jívové
1672 – první zmínka o jívovské škole
1687 – přinesení obrazu Bolestné Matky Páně z polské Čenstochové do jívovského kostela
1717 – 1720 – celková přestavba kostela sv. Bartoloměje
1723 – uzavření smlouvy s J.K. Handkem o malířské výzdobě kostela
1746 – založení gruntovních knih
1752 – rozhodnutí o trase tzv. císařské silnice přes Jívovou (zrušeno1755 a silnice vedena přes Šternberk)
1782 – zrušení karteziánského kláštera v Olomouci, jehož majetek převzal Náboženský fond
1787 – sepsání tzv. aboliční smlouvy
1808 – v důsledku požáru lehlo městečko popelem
1825 – statek Dolany včetně Jívové koupil hrabě Saint Genois
1825 – na Tepenci vztyčena tzv. Filipova pyramida a postaven Johanin chrámek
1826 – rozšíření jívovské školy na dvojtřídní
1836 – epidemie cholery
1847 – městečku povoleny další dva výroční trhy
1848 – zrušeno poddanství, robota a zavedeny základní občanské svobody
1850 – uskutečněny první volby do obecního výboru a představenstva
1855 – jívovský cech tkalců dosáhl nejvyššího počtu členů
1862 – slavnostně otevřena nová budova jívovské školy
1863 – velký požár zachvátil přes čtyřicet jívovských domů
1869 – počtem 1966 obyvatel dosáhla Jívová v tomto směru historického vrcholu
1872 – dokončena stavba železniční trati z Olomouce údolím Bystřice do Bruntálu a Opavy
1872 – vznikl jívovský mužský pěvecký sbor
1873 – v Jívové první mlátička poháněná parním strojem
1875 – založení zemědělského záloženského spolku pro Jívovou a okolí
1878 – velkostatek Klášterní Hradisko i s jívovskými lesy prodán a připojen k lichtenštejskému statku Šternberk
1886 – založen jívovský spolek dobrovolných hasičů
1888 – založena místní skupina Svazu Němců severní Moravy
1899 – dokončena stavba nové silnice z Jívové do Šternberka
1900 – v Jívové založili němečtí sociální demokraté místní organizaci
1911 – založena jívovská továrna na nábytek Gromes-Baier a spol.
1912 – katolický lidový spolek otevřel nově postavený Katolický dům
1914 – začátek první světové války a válečného strádání
1918 – po krátkodobé existenci tzv. Sudetenlandu Jívová od prosince součástí Československa
1919 – v obecních volbách zvítězili sociální demokraté
1919 – do městečka zaveden elektrický proud
1919 – založena místní organizace německého křesťanského tělocvičného spolku
1920 – odhalen pomník jívovským obětem první světové války
1921 – založen místní německý tělocvičný spolek Deutscher Turnverein
1924 – založen samostatný dělnický tělocvičný spolek Marx
1923 – po obecních volbách zaujali v obci vedoucí pozici opět představitelé strany zemědělců
1929 – v parlamentních volbách získali nejvíc hlasů sociální demokraté, němečtí agrárníci a křesťanští sociálové
1933 – také v Jívové založena organizace Henleinovy SudetendeutscheHeimatsfront
1935 – v květnových parlamentních volbách zvítězila i v Jívové Sudeten-deutsche Partei (SdP)
1938 – v březnu se k SdP připojily všechny další německé strany kromě sociálních demokratů
1938 – 8. října i Jívová obsazena za velkého nadšení německým vojskema začleněna do říšskoněmecké župy Sudety
1938 – v prosinci podstatná část aktivních členů SdP převedena do nacistické strany NSDAP
1939 – po začátku druhé světové války v září stále více mužů povoláváno do armády a na frontu
1945 – 5. května Jívová obsazena jednotkami Rudé armády a brzy začali přicházet první noví čeští osídlenci
1946 – v několika transportech realizován odsun německého obyvatelstva Jívové do Německa, hlavně do Bavorska
1946 – v květnových parlamentních volbách zvítězila v Jívové KSČ před stranou – národně socialistickou
1948 – únorový mocenský obrat se v Jívové bezprostředně projevil v reorganizaci MNV podle požadavků KSČ
1949 – v Jívové založeno Jednotné zemědělské družstvo jako první v okrese Šternberk
1952 – jívovská výroba nábytku zastavena a v jejích objektech potom zaváděny různé náhradní výroby
1954 – v prvních volbách do národních výborů získala naprostou věšinu hlasů kandidátka Národní fronty
1956 – jívovské JZD obhospodařovalo v obci již přes 90 % zemědělské půdy
1960 – po přestavbě sokolovny otevřen místní Kulturní dům
1960 – v rámci území reorganizace připadla Jívová k okresu Olomouc a k Severomoravskému kraji
1968 – celostátní události přinesly i do Jívové oživení veřejného i církevního života
1976 – JZD Jívová bylo začleněno do Státního statku Olomouc, kde byl příští rok spojen se Semenářským státním statkem ve Šternberku
1980 – v Jívové zřízeno jedno z hospodářských středisek Státního statku Olomouc – Šternberk
1985 – první návštéva jívovských rodáků a krajanů ze západního Německa
1987 – zahájena generální oprava a obnova památkově chráněného jívovského kostela sv.Bartoloměje
1987 – započato se stavbou skupinového vodovodu do Jívové
1989 – po listopadových událostech v Praze vzniklo i v Jívové Občanské fórum a nastaly další převratně změny
1990 – první svobodné volby do všech zákonodárných sborů i do obecního zastupitelstva, které nahradilo dosavadní MNV
1991 – vysvěcena nová budova jívovské fary
1993 – končila éra Jívovské farmy a hospodářského střediska státních statků
1998 – parlamentní volby v červnu a obecní v listopadu nepřinesly v jívovských poměrech větší změny

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy